Mesafeli Satış sözleşmesi

Mesafeli Satışlar Yönetmeliği
6 Mart 2011 PAZAR Sayı: 27866
Resmî Gazete
YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 
MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç
MADDE 1- TARAFLAR

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; mesafeli sözleşmelere ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirlemektir. 
Kapsam

 


 

 


MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:
(1) Bu Yönetmelik; yazılı, görsel ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan, malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi ya da ifası kararlaştırılan sözleşmelere uygulanır. 
(2) Bu Yönetmelik hükümleri; 
a) Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili, 
b) Otomatik makineler aracılığıyla yapılan satışlar ile ilgili, 
c) Halka açık telefon kullanımı suretiyle telekomünikasyon hizmeti verenlerle akdedilen,
ç) Taşınmaz satış, kiralama ve taşınmaza ilişkin diğer haklarla ilgili, 
d) Artırma veya eksiltme yoluyla akdedilen, 
sözleşmelere uygulanmaz.
(3) 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddeler ile 9 uncu maddenin birinci fıkrası; 
a) Gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine ilişkin, b) Seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmet veren sağlayıcılarla kurulan ve sağlayıcının belirli bir tarihte veya zaman dilimi içinde sözleşme konusu hizmet edimini sunma yükümlülüğü altına girdiği, 
sözleşmelere uygulanmaz. 

Dayanak

MADDE 3- ÜRÜN BİLGİLERİ: 
(1) Bu Yönetmelik, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 9/A ve 31 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar
MADDE 4 - 
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanını, 
b) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, 
c) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti, 
ç) Kredi veren: İlgili mevzuat gereği tüketicilere nakit kredi vermeye yetkili olan banka, özel finans kuruluşu ve finansman şirketlerini, 
d) Mal: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları, 
e) Mesafeli sözleşme: Yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan ve malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi ya da ifası kararlaştırılan sözleşmeleri, 
f) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye hizmet sunan gerçek veya tüzel kişileri, 
g) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri, 
ğ) Sürekli veri taşıyıcısı: Tüketicinin, kendisine kişisel olarak gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini sağlayan ve kaydedilen bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren her türlü araç veya ortamı, 
h) Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi, 
ı) Uzaktan iletişim aracı: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, internet gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkân veren her türlü araç veya ortamı, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM 
Mesafeli Sözleşmelere İlişkin Genel Düzenlemeler 
Ön bilgiler ve bilgilendirme formu

MADDE 5 - 
(1) Tüketici, mesafeli sözleşmenin kurulmasından önce aşağıdaki bilgilerin tamamını içerecek şekilde açık, anlaşılır ve kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun bir şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından bilgilendirilir.

a) Satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri. 
b) Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri. 
c) Tüm vergiler dâhil olmak üzere mal veya hizmetin Türk Lirası olarak satış fiyatı. 
ç) Varsa teslim masrafları. 
d) Ödeme ve teslim veya ifa ile ilgili bilgiler. 
e) Cayma hakkının kullanılmasının şartları ve bu hakkın nasıl kullanılacağı. 
f) Uzaktan iletişim aracının kullanım bedelinin olağan ücret tarifesi üzerinden hesaplanmadığı durumlarda, bu iletişim aracının kullanılması nedeniyle tüketicilere yüklenen ilave maliyeti. 
g) Mal veya hizmete ilişkin fiyat dâhil taahhütlerin geçerlik süresi. 
ğ) Sözleşme konusunu, sürekli veya dönemsel olarak ifa edilen bir mal veya hizmet ediminin oluşturduğu hâllerde söz konusu sözleşmenin asgari süresi. 
h) Belirsiz süreli veya süresi bir yıldan fazla olan borç ilişkilerinin feshedilme şartları. 
ı) Tüketicilerin şikâyet ve itirazları konusunda başvuruların, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabileceğine ilişkin bilgi. 
(2) Satıcı veya sağlayıcı, mallar için sözleşme konusu mal tüketiciye ulaşmadan, hizmetler için de sözleşmenin ifasından önce makul bir sürede, birinci fıkrada yer alan bilgilerin tamamını içeren bilgilendirme formunu yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısı vasıtasıyla tüketiciye ulaştırmak zorundadır. Telefon gibi sözlü uzaktan iletişim araçlarının kullanıldığı durumlarda, satıcı birinci fıkrada yer alan bilgilerin tamamını içeren bilgilendirme formunu en geç mal teslimi sırasında tüketiciye teslim etmek zorundadır. 
(3) Birinci fıkrada belirtilen bilgilerin, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyiniyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verildiğinin belirtilmesi zorunludur. 
(4) Telefon gibi sözlü uzaktan iletişim araçlarının kullanılması durumunda, ayrıca her görüşmenin başında satıcı veya sağlayıcının kimliğinin ve görüşmenin ticari amacının tüketiciye açık bir şekilde bildirmesi zorunludur.

Ön bilgilerin teyidi

MADDE 6 - (1) Tüketici, 5 inci maddede belirtilen ön bilgileri edindiğini yazılı olarak teyit etmedikçe satıcı veya sağlayıcı tarafından sözleşme akdedilemez. Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde teyit işlemi, yine elektronik ortamda yapılır.

Cayma hakkı

MADDE 7 - 
(1) Mesafeli sözleşmelerde tüketici, yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir.

(2) Cayma hakkı süresi, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar.

(3) Satıcı veya sağlayıcının 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde, cayma hakkı süresi üç aydır. Bu süre, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. Ancak 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen yükümlülüklerin, üç aylık süre içerisinde yerine getirilmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilen yedi günlük cayma hakkı süresi, söz konusu yükümlülüklerin yerine getirildiği günden itibaren işlemeye başlar. Cayma hakkının kullanıldığına dair irade beyanının bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir.

(4) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça tüketici, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz. 
a) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri. 
b) Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler. 
c) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler. 
d) Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler. 
e) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler. 
f) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler. 
(5) Tüketiciye, borcunun tamamen veya kısmen ifası için, satıcı veya sağlayıcı veya onunla işbirliği içinde olan bir üçüncü kişi tarafından kredi verildiği mesafeli sözleşmelerde, tüketicinin bu maddedeki hükümler dâhilinde cayma hakkını kullanması durumunda kredi sözleşmesi de herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın sona erer. Ancak bunun için cayma bildiriminin kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir. Tarafların karşılıklı iade yükümlülükleri saklıdır.

Cayma hakkının kullanılmasının sonuçları

MADDE 8 - 
(1) Tüketicinin cayma hakkını kullanması hâlinde satıcı veya sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmek ve yirmi gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür.

(2) Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa satıcıya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir. Malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalar değer azalması sayılmaz.

Sözleşmenin ifası

MADDE 9 - 
(1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, satıcı veya sağlayıcı, tüketici tarafından kendisine siparişin iletildiği günden itibaren en geç otuz gün içinde sipariş konusunu ifa eder. Bu süre tüketiciye daha önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir.

(2) Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde tüketicinin bu durumdan haberdar edilmesi ve ödemiş olduğu toplam bedelin ve onu borç altına sokan her türlü belgenin en geç on gün içinde kendisine iade edilmesi gerekir. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez.

(3) Satıcı veya sağlayıcı, aşağıdaki şartları sağlaması hâlinde tüketiciye eşit kalite ve fiyatta başka bir mal veya hizmet tedarik edebilir. 
a) Sözleşmede kararlaştırılmış olması. 
b) Haklı bir nedenle sözleşme konusu mal veya hizmetin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması. 
c) Tüketicileri açık ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirerek onaylarını alması.

Sipariş edilmeyen mal ve hizmetler

MADDE 10 - 
(1)
 Sipariş edilmeyen malın teslimi veya hizmetin sunulması durumunda; mal veya hizmetin kullanılması veya tüketilmesi hariç olmak üzere satıcı veya sağlayıcı tüketiciye karşı herhangi bir hak ileri süremez. Bu hâllerde tüketicinin sessiz kalması, sözleşmenin kurulmasına yönelik bir kabul beyanı olarak yorumlanamaz ve tüketicinin malı geri göndermek veya muhafaza etmek gibi bir yükümlülüğü yoktur.

Kartla ödeme

MADDE 11 - 
(1)
 Mesafeli sözleşmelerde ödemenin kredi kartı, banka kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kartın bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; 23/2/2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

Bilgilerin saklanması ve ispat yükümlülüğü

MADDE 12 - 
(1)
 Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin bilgilendirilmesine ve cayma hakkını kullanabilmesine ilişkin sistemi kurmak ve yazılı, sesli veya elektronik ortamdaki bu bilgileri üç yıl boyunca saklamakla yükümlüdür.

(2) Satıcı veya sağlayıcı elektronik ortamda tüketiciye teslim edilen gayri maddi malların veya sunulan hizmetlerin teslimatının ayıpsız olarak yapıldığını ispatla yükümlüdür.
(3) Aşağıdaki Husulara Tüketici Uyacağınız Beyan Eder.

ŞARTLAR & KOŞULLARIMIZ


Sayın Müşterilerimiz,

Sizlere En Kaliteli ve En Güzel Hizmeti Verebilmemiz İçin Dikkat Etmeniz Gerekn Bası Husular Vardır. Bu Hususlar Özel Günleriniz İçin Yapacağınız Süslemelerinizin En İyi Şekilde Yapılması İçin Dikkat Edilmesi Gereken Husulardır. 
Lütfen Dikkatlice Okuyalım. Konu Hakkında Aklınıza Takılan Olursa Lütfen Çekinmeden Bizimle İletişime Geçiniz. 
Telefon Whatsapp: 0505 983 23 74   – 0507 413 23 73


1-Tasarım Yapmakta Zorlanıyorsanız, Siparişinizi Boş Olarak Veriniz ve 5059832374 veya 05074132373 Nolu Whatsapp Numaramızdan Bizimle İletişime Geçerek İstediğiniz ve Siparişini Geçtiğiniz Ürüne Yazılması / Yapılması Gerekenleri Bize Aktarınız. Biz Sizin Yerinize Tasarımı Yapar Onayınızı Alır ve Baskıya Geçeriz.

 

2- Özellikle 3 ve 3.5 Cm Etiket Siparişi Verdiğinizde, Yaptığınız Tasarım Üzerine Yazdığınız Yazıların Az ve Büyük Olmasına Dikkat Ediniz. Ekranda Etiket Şablonu Sizin Tasarımı Kolay Yapmanız İçin Büyültülmüş Şekilde Karşınıza Çıkar. Ama Gerçekte Baskı Ürünün Seçeneğinden de Seçtiğiniz üzere 3 Cm veya 3.5 Cm Ebatında Olacaktır. Şimdi Gözünüzde 3 Cm yi Örnek Olarak Canlandırın. Minik Bir Etiket. Böyle Minik Bir Etikete Yazacağınız Yazı Çok ve Küçük Olursa Baskıdada Haliyle 3 cm ye Küçüleceği İçin Okunamama Sorunuyla Karşılaşabiliriz. Biz Elimizden Geldiğince Müdahele Ediyoruz,Gerekirse Sizden Düzeltmenizi Talep Ediyoruz Ama Bizimde Gözümüzden Kaçabiliyor. Bu Bir Baskı Hatası Olmadığı İçin Sorumluluk Tamamiyle Tarafınıza Ait Olmaktadır. O Sebeple Küçük Etiketlerden Sipariş Verirken Lütfen Yazınızın Az ve Büyük Olmasına Özen Gösteriniz.
 

3-Tasarım Yapıp Sepetinize Attığınızda O Siparişi O Gün Vermeniz Gerekir. Aksi Halde Sistem Sepetenizdekİ Tasarımları Sisteme Yük Getirmemesi İçin Silecektir. Bu durumda Tasarımınızı Yeniden Yapmanız Gerekir.

4-Mail Yoluyla Telefonla veya Whatsapp İle İletişime Geçerek, Tasarım Yaptırmak İsteyen Müşterilerimizin Öncelikli Olarak Ödeme İşlemini Gerçekleştirmesi Gerekmektedir. 
 

5-Tasarım Bana Acil Lazım, Hemen Gelirmi Gibi Sorular Sıklıkla Sorulmaktadır. Şunu Belirtmek İsteriz ki, Firmamız Etiketleri Aynı Gün Kargoya Vermektedir. Pano vs Gibi Ürünler Tasarım Onay ve Baskı Süreci Nedeniyle Ertesi Gün Kargolanır. Firmamız Ürünleri Kargoya Zamanında Vermekle Yükümlüdür. Daha Sonraki Gecikmelerden ve Teslimat Sorunlarından Kargo Firması Sorumludur. Size Gönderilen Takip Numaralarından Kargonuzun Durumunu Kontrol Etmeniz ve Teslimat Şubesiyle İletişime Geçerek Teslimat Zamanı Hakkında Kargo Firmasından Bilgi Almanız Gerekmektedir. Kargom Gelmedi Hemen Getirin Gibi Konularda Muhatap Kargo Firmasıdır. 

6-Tasarım Yaparken Resim Ekle Bölümünü Kullanarak Tasarıma Eklediğiniz Resimlerin Baskı Kalitesinden Sizler Sorumlusunuz. Düşük Çözünürlükte Eklediğiniz Bir Resmin Baskıda Bozuk Çıkma İhtimali Vardır. Bunu Bizlerde Baskı Sırasında Görmekteyiz. Bu Eklediğiniz Resimlerden Kaynaklı Sorunlarda Firmamız Sorumluluk Kabul Etmemektedir.

 

7-Kargoyu Teslim Alırken Lütfen Paketinizin Taşıma Esnasında Hasar Görmediğinden Emin Olarak Teslim Alınız. Kargo Firması Taşıma Esnasında Pakete Zarar Vermiş Olabilir. Bu Zarar Neticesinde Paket İçerisinden Bazı Ürünler Düşmüş Kaybolmuş Olabilir. Veya Ürün Hasar Almış Olabilir. Bu Gibi Durumlar Bazen Kargo Firmalarında Olabilmektedir. Gönderilerimiz TAMAMİYLE Sigortalıdır. Hasar Görmüş Paketleriniz İçin Hasar Tutanağı Tutturmak İlgili Kanunlar Gereği Sizlerin Sorumluluğundadır. Hasar Tutanağı Tutturduğunuz Hasarlı Kargo için, Kargo Firmaları Sigorta Kapsamında Hasarı Karşılamaktadır. Tutturduğunuz Hasar Tutanağını Mail Yoluyla Tarafımıza İlettiğinizde Sizleri Bekletmeden Aynı Ürünleri Tekrar Yapar ve Tarafınıza Göndeririz. Veya Ücretini Hemen İade Edebiliriz. Lütfen Dikkat Hasar Tutanağı Tutulmamış Kargolar İçin Kargo Firmasından Zararın Karşılanmasını Talep Edemeyeceğimiz İçin Mutlaka Hasarlı Kargo Varsa Bu Tutanağı Tutturunuz. Aksi Halde Firmamızda Sorumluluk Kabul Etmeyecektir.
Hasarlı Kargo Olması Durumunda Hasar Tutanağını İleteceğiniz Mail Adresimiz: bilgi@tasarimabasla.com

 

8-A-YAPIŞKANLI ETİKETLER Her Ölçüde Yapılmaktadır. Şuanda Sistemizde En Çok Kullanılanlar Seçeneklerde Mevcuttur. 3 cm - 3.5 cm - 4 cm- 5 cm - 6 cm - 7cm - 8 cm - 9 cm Olarak Sipariş Verilmektedir. Kullandığımız Baskı ve Kesim Makina Teknolojimizde 4 cm ve 5 cm Farklı Bir Sistemle Basımı ve Kesimi Yapılmaktadır. 4 Cm ve 5 Cm Etiketleri Maket Bıçağı Yardımıyla Arasını Siz Açıp Yapışkanlı Kısmı Kavlatabilirsiniz. Lakin 3 cm - 3.5 cm 6 - 7 - 8 ve 9 Cm Etiketler Kavlatılmaya Hazır Bir Şekilde Kesilip Gönderilmektedir. 
B-Etiket ve Karton Ayrımını Şu Şekilde Yapabilirsiniz. Etiketin Baskısız Arka Kısmı BEYAZ olur. Kartonun Baskısız Arka Kısmı Sarı Parça Renktir. Ayrıca Karton Etikete Göre Daha Kalındır.
C-
Kare ve Dikdörtgen Etiketlerde Küçük Olan Ölçülerde Köşe Yuvarlama Yapılamaz. Yuvarlama Makinasının Çapı 5 Cm Altı Ölçülü Etiket İçin Uygun Değildir.

9- Baskı işlerinde ekran kalibrasyonu çok önemlidir. Kullandığımız Bilgisayarların ve Geniş Format Yazıcılarımın Kalibrasyonları Her Ay Yapılmaktadır. Müşterilerimizin Kullandığı Bilgisayar veya Tablet veya Telefonların Ekran Kalibrasyonları Genelde Yoktur. Bu Nedenle, Bazı Renk Tonlarında Ekranda Gördüğünüzle Size Gelen Arasında Fark Olur. Aslında Fark Yoktur Ama Sizin Bilgisayar vb Kullandığınız Makinanın Ekran Kalibrasyonu Olmadığı İçin Sİz Bizim Yaptığımız Renkten %20 daha farklı bir renk görebilirsiniz. Mesela Biz Koyu Pembe Bir Tasarım Yapmışızdır Ama Siz Bunu Biraz Daha Açık Görebilirsiniz. Bu Tamamiyle Sizin Ekran Kalibrasyonunuz Olmadığı İçindir. Bu Durum Her Renk İçin Geçerli Değildir.  %100 Gerçek Renk İçin Baskı Merkezinde Olmanız Gerekmektedir. 

10-Türkiyenin Hiçbir Yerinde Anlık Kargo Çıkışı Yoktur. Her Şube, Akşam 16:00 a Kadar Müşterilerinden Kargoları Toplar, 18:30 İtibariyle Aktarma Bölgesine Götürür ve Oradan da Teslimat İllerine Dağıtılır. Biz Sizin Siparişinizi Sabah 8 de de Kargoya Teslim Etsek, Öğlen 14:00 da da Kargoya Teslim Etsek, O Kargo Akşam 18:30 İtibariyle Akratma Bölgesinden Sizin Adresinize Doğru Yola Çıkar. Bu Türkiyede Her Yerde Bu Şekilde dir. Aksi Kesinlikle Ama Kesinlikle Mümkün Değildir. (Şehir İçi Moto Kuryeler Hariç)
 

11-Firmamız Tasarımınlarınızın En Güzel Şekilde Çıkması İçin Yazınızı Değiştirmeden, Sadece Şekli İle Oynayarak Tasarımınız Üzerinde Ufak Değişiklikler Yapabilir. Bu Tamamiyle Sizin Menfaatiniz İçin Yapılmaktadır.

12-Bazı Tasarımlar Üzerinde tasarimsensin.com Yazısı Bulunmaktadır ve Lütfen Dikkate Almayınız. Baskılarımızda Firma Logomuz Yada İsmimiz Kesinlikle BULUNMAZ.

13-İlgili Kanunlar Gereği, Kişiye Özel Ürün Satan Firmamızda Yaptırdığınız Kendinize Özel Bu Ürünlerin Firmamızın Kusuru Dışında Hiçbir Şekilde İade Kabul Edilmemektedir. Lütfen Bunu Göz Önünde Bulundurunuz. Çünkü İade Edeceğiniz Ürünü Bir Başkasına Satamayacağımız İçin Çöpe Atılacaktır. Bu Hem Maliyet hemde Emek Yönünde Firmamız İçin Ciddi Bir Problem Olacaktır. O Sebeple Kendiniz Tasarladığınız Ürünleri Dikkatli Tasarlayınız. Kendiniz Tasarlamadığınız ve Bizim Tasarlayıp Size Onay İçin Gönderdiğimiz Taslaklara Dikkatli Bakarak Onay Veriniz. Aklınıza Takılan Her Türlü Soruyu Sorarak Satın Alma İşlemi Yapmanızı Önemle Rica Ederiz.
 

14.Mükerrer Sipariş veya Aynı Gün Farklı Saatlerde Farklı Siparişi Veren Müşterilerimiz, Birden Fazla Kargo Ücreti Ödemesi Yaptıysa, Fazla Olarak Ödediği Kargo Ücretleri Sipariş Tesliminden Sonra Kredi Kartına İade Edilir. Bunun İçin Talep Etmeniz Yeterlidir.


15.Kapıda Ödemelerde Hiçbir Kargo Şirketi Görevlisi Size Ürünü Teslim Etmeden Açıp Kontrol Ettirmez. Bazı Firmaların “Kapıda Kontrol Edin Alın” Oyununa İnanmayın. Böyle Bir Şey Yoktur. Kesinlikle Ürünü Aldığınıza Dair İmza Atmadan Kargo Görevlisi Ürünü Size Açtırtmaz. Yasa Olarak Bu Kesinlikle Yasaktır. Bu Kesinlikle ama Kesinlikle Bizim Söylemimiz Değildir. Bunu İstediğiniz Kargo Firmasını Arayarak Teyit Edebilirsiniz veya Bizzat İstediğiniz Bir Siteden Kapıda Ödeme Sipariş Vererek Teyit Edebilirsiniz. Bazı Kişiler, Bunun Bu Şekilde Olduğunu Çok İyi Bildikleri İçin, “Kapıda Kontrollü Al” Şeklinde Algı Operasyonu İle Bir Çok Vatandaşımızı Mağdur Etmektedirler. Tasarımabasla.com da Ekranda Ne Görüyorsanız Açıklamasında Ne Yazıyorsa Size O Gelir. Fİrmamızın Kalitesini Hakkında Hiçbir Şikayet Olmadığını Googlede Firmamız Hakkında Şikayet Araştırması Yaparak Görebilirsiniz. Lütfen Sitemizde Yorumları da Okumayı İhmal Etmeyiniz.

16-Herhangi Bir Nedenle ve Özellikle Kargo Kaynaklı Gecikmelerde Ürünü Sebebi Ne Olursa Olsun Teslim Almadığınızda ve Size Özel Yapılan Urunler Bize Geri Geldiğinde Hiçbir Şekilde Ücret İadesi Yapılmaz. Geri Gelen Ürün 1 Ay Süreyle Depomuzda Emanette Bekler ve Sonrasında İmha Edilir. Bu Süre Zarfında Ürünü Tekrar Gönderilmesini İsteyebilirsiniz. (Öncelikli Kargo Ücretini Tekrar Ödemelisiniz) Bu Madde Tüketice Kanunlarına Uygun Olarak Yazılmıştır. 

17-Tasarımı Kendi Yapan Müşterilerimize Ayrıca Tasarımın Son Hali Gönderilmez. Tasarımı Yaptığınızı ve Son Halini Gördüğünüzü Onaylayarak Sipariş Vermektesiniz.

18-Sadece Ürünü alıp Tasarım Yapmayan Müşterilerimiz Tasarım Onayı İstememelidir. Kendisi Tasarımı Bizim Yapmamızı İstediği İçin Bize Güvenmiş Demektir. Biz En İdeal En Uygun Şekilde Gerekli Çalışmayı Yapmaktayız. Yüzlerce kargo Sipariş İçerisinde Küçük Çaplı İşlerin Onayı İle Ciddi Anlamda Vakit Kaybediyoruz. Bu Nedenle Lütfen Tasarımınızı Kendiniz Yaparak Sepete Eklerken Son Halini Kontrol Ediniz.

19- Tasarımlarınızda Mumkun Olduğunca Ana Renkler Kullanarak Yazılarınızı Yazınız. Ara Tonlarda Renk Bazı Zeminlerde Zayıf Çıkabilir. Bunu Baskıdan Önce Bizde Göremeyiz. Tavsiyemiz ana Renkler Hatta Siyah Renk İle Yazılarınızı Yazmanızdır. Bir Ürün Basıldıktan Sonra İse Kesinlikle İade İptal Söz Konusu Olamaz. 

20-Kraft Etiket Siparişlerinizde Tasarım Yaparken Size Tavsiyemiz Kendinize Ait Bir Resmi Tasarıma Eklememenizdir. Yazı Rengi Olarak Ana Renkler Genel Olarak Siyah Kırmızı Renkler Kullanmanız, Az Yazı ve Bold Yazı Kullanmanızdır. Kraft Muhteviyatı İtibariyle Çok Farklı Bir Kağıttır. Boyayı Beyaz Etiket Kağıdına Göre Dah Çok Emer ve Dağılganlık Gösterir.

21-Tasarımı Kend Yapıp Kendi Onaylayan ve Sipariş Veren Müşterilermiz, Ürünü Sepete Eklerken Son Kez Kontrol Etmelidir. Yazdığınız Yazı Aynen Basılacağı İçin Firmamız Kesinlikle Sorumluluk Kabul Etmeyecektir. 
 

22-Cumartesi ve Pazar Günü Gelen Siparişler Pazartesi Günü Hazırlanmaya Başlayacağı İçin Kargo Çıkışları Salıya Kalabilir. Genellikle 1 İş Günü İçinde Ürünlerinizi kargoluyoruz. Lakin Hafta Tatili Nedeniyle Pazartesiye Kalan Siparişlerin Kargolanması Salıya Kalabilmektedir. Bunu Dikkate Alarak Sipariş Vermelisiniz.
23-Kraft Karton Sticker Yapışkanlı Değildir. Ürün Sayfasında Bulunan Seçenektende Bunu Anlayabilirsiniz. Delik Açılsın yada Açılması Seçeneği Vardır. Delik Yapışkanlıda Mumkun Değildir. Bir Üründe Sadece Delik Seçeneği Varsa Bilinizki O Ürünün Yapışkanlısı Yapılamamaktadır. Tam Ters Durumda İse Bir Üründe Delik Yada Karton Seçeneği Yoksa O Ürün Sadece Yapışkanlı Yapılabiliyor Demektedir.